INNTAKSREGLEMENT – Horten Montessoriskole

1. Inntak

Inntak av elever til Horten Montessoriskole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Friskoleloven og inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

2. Elevinntak

2.1 Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlig skole. Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn hvert skoleår, men antallet elever på skolen skal ikke overstige 40. Det skal primært tas inn barn til 1. trinn.

2.2 En opptakskomité bestående av rektor, klasselærerne og en foreldrerepresentant, valgt av styret, tar opp elever i samsvar med inntaksreglementet. Rektor skal lede komiteens arbeid. Søknadene skal gjennomgås og vedtak skal gjøres i samsvar med kapittel 5 og 6 i Forvaltningsloven. Deretter skal skriftlig anbefaling om elevinntak, samt prioritert venteliste legges frem for styret for uttalelse.
2.3 Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. Friskoleloven § 3-1. Prioritering skal gjøres etter følgende modell:

  1. Søkere med søsken ved skolen
  2. Søkere fra andre montessoribarnehager/skoler i fylket
  3. Søkere fra andre montessoribarnehager/skoler
  4. Søkere fra nærmiljøet
  5. Innmeldingstidspunkt
  6. Øvrige søkere
  7. Inntaket prioriteres ut fra en helhetlig sammensetning, hvert alderstrinn bør ha like mange barn av hvert kjønn

Vedtak om inntak gjøres av skolens rektor.

3. Kunngjøring om inntak av elever og søknadsfrist.

Hvert år i oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten, gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist, samt en kort beskrivelse av kriterier omtalt under §2 i dette reglement.

Søknadsfrist skal være 15. november.

Dersom det etter hovedopptak fremdeles er ledig kapasitet ved skolen vil vi ha løpende opptak frem til 1. juli, som da er endelig søknadsfrist for det kommende skoleåret.  Unntatt fra denne fristen er søkere etter punkt 3 og 4 i prioriteringsrekkefølgen. Disse har løpende opptak gjennom hele året.

3.1 Gjennomgang av søknader

I løpet av desember skal daglig leder gjennomgå de innkomne søknadene. Gjennomgang skal gjøres i samsvar med kap. 5 og 6 i forvaltningsloven. Inntaksliste og prioritert venteliste leveres skolestyret skriftlig, for vedtak.

4. Meddelelse om inntak/avslag

Søkere skal gis skriftlig underretning om utfallet av inntaket innen 6 uker etter søknadsfristens utløp. Melding om inntak av elever skal også sendes til eleven sin hjemstedskommune. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2 og kan derfor påklages, og søker skal underrettes om sin klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet.

Kunnskapsdepartementet har delegert klagebehandling til Fylkesmannen, så klage på inntaksvedtak sendes Fylkesmannen i Vestfold.

5. Prioritert venteliste

Det skal hvert år legges frem prioritert venteliste, som skal legges til grunn for supplerende inntak av elever.

6. Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av styret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og skolens vedtekter.